[Hlavní strana] [Kalendář akcí] [Kontakt] [Pro registrované]

Návrat na hlavní stranu

Kancelář vedení města [ Odbor města nebo obce ]

Všeobecná činnost

 1. Zabezpečuje veškeré administrativní, organizační, koordinační, provozní a materiálně-technické činnosti související s výkonem funkce starosty, místostarosty a tajemníka MÚ.
 2. Vyhotovuje zápisy z porad vedení městského úřadu vč. rozesílání a ulože-ní.
 3. Organizuje přidělování služebních aut pracovníkům MÚ.
 4. Shromažďuje požadavky a na jejich základě přiděluje jednotlivé konferenční místnosti žadatelům pro jednání.
 5. Vytváří a spravuje „Centrální elektronický registr“ (dále jen „CER“) na intranetu MÚ.

Problematika ZM, RM, komisí a výborů (mimo strategické plánování) 

 1. V souladu se zákonem o obcích a jednacími řády ZM a RM organizuje přípravu zasedání ZM a schůze RM včetně rozesílání a zveřejňování pozvánky na zasedání ZM a schůze RM.
 2. Zpracovává detailní návrhy programů schůzí RM a zasedání ZM dle schválených plánů prací a dalších návrhů účastníků jednání včetně jejich pozvání.
 3. Kontroluje úplnost předávaných materiálů pro jednání ZM a schůze RM.
 4. Zajišťuje konečné uložení zkompletovaných materiálů pro ZM a RM (na CD aj.) a jejich distribuci členům ZM, RM, MÚ aj.
 5. Zpracovává pro zasedání ZM prezentaci předkládaných materiálů.
 6. Pořizuje usnesení ZM (jako zapisovatel návrhové komise) a provádí prezentaci předkládaných návrhů na zasedání ZM.
 7. Pořizuje zápisy ze zasedání ZM a schůze RM.
 8. Vyhotovuje čistopis usnesení ZM a RM a zajišťuje distribuci usnesení RM a ZM dle jednacích řádů.
 9. Sleduje úkoly a kontroluje dodržování termínů a lhůt plnění usnesení ZM a RM.
 10. Zajišťuje archivaci materiálů RM a ZM vč. svázání do knih.
 11. Zajišťuje archivaci materiálů komisí RM a výborů ZM.
 12. Poskytuje veřejnosti písemnosti dle zákona o obcích.
 13. Vede aktuální evidenci členů ZM, RM, komisí RM a výborů ZM. Zpracovává oznámení o odvolání a jmenování nových členů těchto komisí a výborů dle rozhodnutí RM nebo ZM.
 14. Spolupracuje s předsedy těchto komisí a výborů na organizačním zajištění jejich jednání.
 15. Po obdržení zápisů z jednání komisí a výborů provádí bezodkladně jejich distribuci pracovníkům MÚ, členům RM a ZM a těm, jichž se ještě zápis tý-ká a současně je umístí na „N“ disk.

Personalistika 

 1. Organizačně a technicky zajišťuje vzdělávání členů ZM.
 2. Spolupracuje s tajemníkem MÚ v oblasti personalistiky.
 3. Organizuje školení zaměstnanců města ( BOZP, PO, aj.).
 4. Zajišťuje agendu „veřejné služby“ ve spolupráci s TS Příbor.
 5. Eviduje pracovní docházku zaměstnanců MÚ.

„Efektivní úřad“, optimalizace procesů aj.

 1. Řídí projekty optimalizace procesů MÚ a řízení („Efektivní úřad Příbor“, aj.)

www stránky města 

 1. Zajišťuje funkčnost a aktualizaci náplně www stránek města Příbora (kromě náplně odborů) s ohledem na platnou legislativu - zveřejňování informací včetně získávání nových informací.

Krizové řízení

 1. Vede agendu Bezpečnostní rady města a Povodňové komise. 
 2. Zabezpečuje úkoly požární ochrany podle § 29, odst. 3) a § 30 zákona č. 133/1985 Sb. v platném znění.
 3. Spolupracuje se starostou na návrzích dodatků a změn OZV - Požárního řádu města Příbor. 

Městská televize 

 1. Spolupracuje na základě smluvního vztahu s dodavatelem vysílání městské televize.
 2. Spolupracuje s držitelem licence ve věci zajištění funkčnosti vysílače.
 3. Vyhlašuje výběrová řízení na vysílání lokální TV.
 4. Stará se o rozpočtovou zprávu poplatků za vysílání, poplatků autorských a plateb za vysílání.
 5. Připravuje návrhy smluv na vysílání TV.
 6. Vyřizuje a zajišťuje opravy TV vysílače.

Kronika

 1. Zabezpečuje vedení kroniky města prostřednictvím externího kronikáře na základě smlouvy.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Ing. Iveta Busková, vedoucí odboru: 1. patro, kancelář č. 3
náměstí Sigmunda Freuda 19
742 58 Příbor
Česko (CZ)
tel: (+420) 556 455 410
(+420) 731 130 855
fax: (+420) 556 722 093

FORMULÁŘE A TISKOPISY

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ


AKTUALIZACE: Iveta Busková (Město Příbor) org. 139, 30.08.2013 v 21:05 hodin

Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm
www.inzertin.cz je registrovanou ochrannou známkou společnosti Kam na Pardubicku, s.r.o.