[Hlavní strana] [Kalendář akcí] [Kontakt] [Pro registrované]

Návrat na hlavní stranu

DENATOP S/M - samosíťující akrylátový email [ Výrobek nebo zboží k prodeji ]

DENAS COLOR, a.s. - 13
DENATOP S/M - samosíťující akrylátový email pro průmyslové aplikace -

DENATOP S/M
je jednosložkový, vodou ředitelný email, formulovaný na bázi samosíťující akrylátové disperze nové generace. Obsahuje barevné pigmenty, jemná plniva, biocidní prostředky, koalescenty, modifikátory reologie a další přísady, upravující jeho vlastnosti. Při schnutí a vytvrzování nátěru dochází oxidativně k chemickému zesíťování pojiva a vzniká velmi kvalitní a odolný film, který se svými vlastnostmi blíží dvousložkovým nátěrovým systémům.

Použití: Vrchní krycí nátěry kovových a dřevěných výrobků a polotovarů v kovozpracujícím a dřevozpracujícím průmyslu. Kovové konstrukce musí být opatřeny základním nátěrem DENAKOR nebo jiným typem základního nátěru. Jako základní nátěr je možno použít i běžné typy syntetických barev na bázi alkydů. Výrobek je vhodný zejména pro aplikace při stálých teplotách v lakovnách a pro aplikace s proteplením výrobků. Aplikaci je nutno vždy konzultovat s dodavatelem nebo s výrobcem.

Vlastnosti:
Hustota: 1,2 - 1,3 kg/l
Hmotnostní sušina: 40 - 50 %
pH 8 - 10
Objemová sušina: 30 - 40 %
Nátěr má vynikající odolnost proti křídování a křehnutí při působení UV záření a povětrnostních vlivů, dobrou chemickou odolnost a dlouhou životnost při expozici v interiéru i v exteriéru. Email se vyznačuje rychlým schnutím a nelepivostí povrchu.

Příprava podkladu: Kovové podklady musí být opatřeny vhodným základním nátěrem dle doporučení výrobce. Dřevo a savé podklady se napustí syntetickým nebo disperzním napouštědlem a po zaschnutí se dle potřeby přebrousí.

Pracovní postup: Email se nanáší štětcem, válečkem nebo stříkáním v dodávané konzistenci bez ředění. Složení nátěrového systému a odstup mezi jednotlivými nátěry doporučí výrobce dle podmínek při aplikaci a dle požadavků na konečné vlastnosti nátěru. Teoretická vydatnost je 5 - 7 m2 z jednoho kg při tloušťce suché vrstvy 50 m.

Barevné odstíny: Dle vzorkovnic RAL, EUROTREND, NCS, ČSN nebo v odstínech dle dohody v lesklém, pololesklém, matném nebo ve strukturálním provedení.

Balení a skladování: Plastové nebo plechové obaly o hmotnosti 0,8- 200 kg. Výrobek se skladuje v původních obalech při teplotách +5až + 25 °C, skladovatelnost min. 12 měsíců od data výroby. Email nesmí zmrznout.

Bezpečnost a hygiena: DENATOP S/M není škodlivý ve smyslu platných předpisů. Dodržujte zásady uvedené v bezpečnostním listu. Při práci používejte ochranné pomůcky a dodržujte zásady osobní hygieny. Při aplikaci stříkáním chraňte dýchací orgány, v uzavřených prostorách zajistěte větrání pracoviště. Při zasažení očí vypláchněte důkladně velkým množstvím čisté vody a vyhledejte lékařské ošetření.

Likvidace odpadů: Prázdné kovové obaly odevzdejte do sběru, kód odpadu: 150104. Plastové obaly likvidujte jako ostatní odpad, kód odpadu: 150102. Zbytky barev a znečištěné obaly likvidujte jako nebezpečný odpad, kód odpadu: 080111.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Sokolovská 361/2
743 01 Bílovec
Česko (CZ)
tel: (+420) 556 412 038
(+420) 556 410 795
fax: (+420) 556 410 263

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.denascolor.cz

AKTUALIZACE: David Mužík (Infomorava.cz) org. 56, 07.06.2004 v 12:26 hodin

Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm
www.inzertin.cz je registrovanou ochrannou známkou společnosti Kam na Pardubicku, s.r.o.