[Hlavní strana] [Kalendář akcí] [Kontakt] [Pro registrované]

Návrat na hlavní stranu

DENAPOX B - disperzní dvousložková epoxiakrylátová barva [ Výrobek nebo zboží k prodeji ]

DENAPOX B - disperzní dvousložková epoxiakrylátová barva -

DENAPOX B
je dvousložková, vodou ředitelná barva, určená pro nátěry silikátových podkladů s vysokými požadavky na chemickou odolnost a životnost v interiéru i exteriéru. Pigmentovaná složka DENAPOX B obsahuje speciální akrylátovou disperzi, anorganické a organické pigmenty, koalescenty, biocidní, smáčecí a dispergační prostředky, odpěňovač, reologické modifikátory a další přísady, vhodně ovlivňující vlastnosti hmoty. DENAPOX TUŽIDLO obsahuje emulzi epoxidové pryskyřice.

Použití: Nátěry betonových podlah, stěn, jímek a jiných silikátových podkladů a konstrukcí v silně namáhaném prostředí - potravinářské a chemické provozy, pracoviště se zdroji ionizujícího záření, zdravotnická zařízení, prostory lázní a bazénů, prostory společného stravování apod.

Vlastnosti:
Hustota: 1,25 - 1,40 kg/l
Hmotnostní sušina: 45 - 60 %
pH 8 - 10
Objemová sušina: 35 - 50 %
Nátěr má vynikající odolnost proti působení chemických vlivů, čistících a desinfekčních prostředků a vzhledem k výborné odolnosti proti působení UV záření a povětrnostních vlivů je vhodný i pro použití v exteriéru.

Příprava podkladu: Podklady musí být suché, zbavené mechanických i mastných nečistot a zbytků nátěrů nesoudržných s podkladem. Savé podklady se napustí základní napouštěcím nátěrem PRIMER B.

Pracovní postup: Před aplikací se barva DENAPOX B a DENAPOX TUŽIDLO smísí v poměru 100 : 7, přičemž se vždy do barvy přidává za stálého míchání tužidlo. Zpracovatelnost natužené barvy je minimálně 12 hodin při 23 °C. Míchání se provádí vhodným míchacím zařízením (např. vrtačkou s míchadlem), ruční míchání je nepřípustné. Barva se nanáší na podklad válečkem, štětkou nebo stříkáním ve dvou nebo více vrstvách s odstupem mezi nátěry min. 12 hodin. Teplota při nanášení a schnutí nátěru nesmí poklesnout pod + 10 °C

Barevné odstíny: Dle vzorkovnic RAL, EUROTREND, NCS, ČSN nebo v odstínech dle dohody v matném provedení.

Balení a skladování: Barva a tužidlo se dodává v plastových obalech. Výrobek se skladuje v původních obalech při teplotách +5 až + 25 °C, skladovatelnost min. 12 měsíců od data výroby. Výrobek nesmí zmrznout.

Bezpečnost a hygiena: DENAPOX TUŽIDLO obsahuje epoxidové složky a je klasifikováno jako Xi dráždivý - dráždí oči a kůži, může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Při práci s tužidlem a natuženou barvou dodržujte bezpečnostní pokyny, uvedené v bezpečnostním listu DENAPOX TUŽIDLO. Používejte ochranný oděv, plastové nebo pryžové rukavice a ochranné brýle nebo štítek. Při práci v uzavřených prostorách zajistěte větrání. Při nedokonalém větrání a při aplikaci stříkáním používejte ochrannou masku s filtrem proti organickým parám. Při rozsáhlejším potřísněním pokožky omyjte postižená místa vodou a mýdlem, při zasažení očí vypláchněte proudem čisté vody, ve vážnějších případech vyhledejte lékařské ošetření.

Likvidace odpadů: Prázdné kovové obaly odevzdejte do sběru, kód odpadu: 150104. Plastové obaly likvidujte jako ostatní odpad, kód odpadu: 150102. Zbytky barev a znečištěné obaly likvidujte jako nebezpečný odpad, kód odpadu: 080111.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Sokolovská 361/2
743 01 Bílovec
Česko (CZ)
tel: (+420) 556 412 038
(+420) 556 410 795
fax: (+420) 556 410 263

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.denascolor.cz

AKTUALIZACE: David Mužík (Infomorava.cz) org. 56, 07.06.2004 v 09:38 hodin

Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm
www.inzertin.cz je registrovanou ochrannou známkou společnosti Kam na Pardubicku, s.r.o.