[Hlavní strana] [Kalendář akcí] [Kontakt] [Pro registrované]

Návrat na hlavní stranu

DENATOP PZ - antikorozní akrylátový email [ Výrobek nebo zboží k prodeji ]

DENAS COLOR, a.s.- Denatop p/z
DENATOP PZ antikorozní akrylátový email

DENATOP PZ
je jednosložkový, vodou ředitelný polomatný akrylátový email, formulovaný na bázi styrenakrylátové disperze. Obsahuje kombinaci antikorozních pigmentů s obsahem zinkfosfátu, barevné pigmenty, jemná plniva, biocidní prostředky, koalescenty a další přísady, upravující její vlastnosti. Jako ředidlo obsahuje vodu a malé množství rozpouštědel na bázi glykoléterů, neobsahuje žádná aromatická rozpouštědla ani lakbenzin.

Použití: Povrchové úpravy v kovoprůmyslu, strojírenství, ve slévárnách, kovárnách, v opravárenství, ve výstavbě a v dalších průmyslových odvětvích.

Vlastnosti:
Hustota: 1,15 - 1,30 kg/l
Hmotnostní sušina: 45 - 55 %
pH 8 - 10
Objemová sušina: 38 - 45 %

Email má vynikající přídržnost k oceli, pozinkovanému plechu a hliníku, velmi rychlé schnutí, výborné antikorozní vlastnosti, chemickou odolnost, odolnost proti působení UV záření a povětrnostních vlivů.

Příprava podkladu: Podklady musí být suché a zbavené všech mechanických i mastných nečistot a zbytků starých nátěrů nesoudržných s podkladem. Doporučená úprava podkladu - otryskání, odmaštění, fosfátování.

Nanášení barvy: Výrobek se dodává v konzistenci pro nanášení máčením, vzduchovým stříkáním nebo vysokotlakým stříkáním, nanášení štětcem a válečkem. Způsob aplikace, typ nanášecího zařízení a podmínky při aplikaci je nutno vždy konzultovat s výrobcem nebo s dodavatelem. Email je tak možno připravit k přímému použití a před aplikací se již neředí. Teplota vzduchu a podkladu při nanášení a schnutí nátěru nesmí poklesnout pod + 15 °C.

Barevné odstíny: Dle vzorkovnic RAL, EUROTREND, NCS, ČSN nebo v odstínech dle dohody.

Vydatnost: 5 - 7 m2 z jednoho kg při tloušťce suché vrstvy 50 m,

Balení a skladování: Obaly o hmotnosti 0,8 - 200 kg. Výrobek se skladuje v původních obalech při teplotách +5 až + 25 °C, skladovatelnost min. 12 měsíců od data výroby. Email nesmí zmrznout.

Bezpečnost a hygiena: DENATOP PZ není nebezpečný ve smyslu platných předpisů. Při práci používejte ochranné pomůcky a dodržujte zásady osobní hygieny. Zajistěte větrání pracoviště. Při aplikaci stříkáním používejte ochranu dýchacích orgánů. Potřísněnou pokožku omyjte vodou a mýdlem, při zasažení očí vypláchněte proudem čisté vody, ve vážnějších případech vyhledejte lékařské ošetření.

Likvidace odpadů: Prázdné kovové obaly odevzdejte do sběru, kód odpadu: 150104. Plastové obaly likvidujte jako ostatní odpad, kód odpadu: 150102. Zbytky barev a znečištěné obaly likvidujte jako nebezpečný odpad, kód odpadu: 080111.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Sokolovská 361/2
743 01 Bílovec
Česko (CZ)
tel: (+420) 556 412 038
(+420) 556 410 795
fax: (+420) 556 410 263
DENAS COLOR, a.s. - 18

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.denascolor.cz

AKTUALIZACE: David Mužík (Infomorava.cz) org. 56, 08.06.2004 v 08:06 hodin

Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm
www.inzertin.cz je registrovanou ochrannou známkou společnosti Kam na Pardubicku, s.r.o.