[Hlavní strana] [Kalendář akcí] [Kontakt] [Pro registrované]

Návrat na hlavní stranu

DENAPOX E - disperzní dvousložkový epoxiakrylátový email [ Výrobek nebo zboží k prodeji ]

DENAS COLOR, a.s. - 44
DENAPOX E - disperzní dvousložkový epoxiakrylátový email -

DENAPOX E
je dvousložkový, vodou ředitelný email, určený pro vrchní krycí nátěry kovových dílců a konstrukcí, opatřených základním nátěrem barvou DENAPOX Z nebo DENAKOR. Akrylátová složka DENAPOX E obsahuje speciální akrylátovou disperzi, anorganické a organické pigmenty, koalescenty, biocidní, smáčecí a dispergační prostředky, odpěňovač, reologické modifikátory a další přísady, vhodně ovlivňující vlastnosti hmoty. DENAPOX TUŽIDLO obsahuje emulzi epoxidové pryskyřice.
Tento email se vyznačuje velmi dobrou chemickou odolností, odolností proti působení UV záření a atmosférických vlivů, vynikající přídržností k různým podkladům, vysokou životností při zachování vzhledu a barevného odstínu.

Použití: Vrchní krycí nátěry ocelových, pozinkovaných a hliníkových konstrukcí, opatřených základní barvou DENAPOX Z nebo DENAKOR. Je vhodný pro povrchové úpravy kovových dílců a konstrukcí, prováděné ve výrobnách kovoprůmyslu i pro průmyslové aplikace pro konstrukce s vysokým korozním a chemickým namáháním.

Vlastnosti:
Hustota: 1,2 - 1,3 kg/l
Hmotnostní sušina: 45 - 54 %
pH: 8 - 10
Objemová sušina: 35 - 42 %

Příprava podkladu: Podklad musí být opatřen základní antikorozní barvou DENAKOR. Možnost použití jiných typů základních nátěrů je nutno předem odzkoušet nebo projednat s výrobcem.

Pracovní postup: Před aplikací se email DENAPOX E a DENAPOX TUŽIDLO smísí v poměru 100 : 9, přičemž se vždy do emailu přidává za stálého míchání tužidlo. Míchání se provádí vhodným míchacím zařízením (např. vrtačkou s míchadlem), ruční míchání je nepřípustné. Poměry míchání obou složek je možno změnit po dohodě s výrobcem podle požadavků na konečné vlastnosti nátěru.
Email se nanáší na podklad štětcem, válečkem nebo stříkáním v jedné nebo více vrstvách s odstupem min. 4 hodin. Způsob nanášení a počet a tloušťku vrstev doporučujeme vždy předem konzultovat s výrobcem. Zpracovatelnost natužené barvy je max. 12 hodin. Teplota vzduchu a podkladu při nanášení a schnutí emailu nesmí poklesnout pod +10 °C. Při nižších teplotách nevytvoří email dokonalý film a klesá kvalita a životnost nátěru.

Teoretická vydatnost: 5 - 7 m2 z jednoho kg na jeden nátěr. 5 - 7 m2/kg při tloušťce suché vrstvy 50 m.

Barevné odstíny: Dle vzorkovnice RAL, EUROTREND, NCS nebo v odstínech dle dohody.

Balení a skladování: Balení je v plastových nebo plechových obalech o obsahu 0,8 - 40 kg s odpovídajícím množstvím tužidla. Výrobek se skladuje v původních obalech při teplotách +5 až +25 °C na místech, chráněných před přímým působením slunečního záření a náhlým střídáním teplot. Skladovatelnost je 12 měsíců ode dne výroby.

Bezpečnost a hygiena: DENAPOX TUŽIDLO obsahuje epoxidové složky a je klasifikováno dle zákona 356/2003 Sb. jako Xi dráždivý - dráždí oči a kůži, může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Při práci s tužidlem a natuženým emailem dodržujte bezpečnostní pokyny, uvedené v bezpečnostním listu DENAPOX TUŽIDLO. Používejte ochranný oděv, plastové nebo pryžové rukavice a ochranné brýle nebo štítek. Při práci v uzavřených prostorách zajistěte větrání. Při nedokonalém větrání a při aplikaci stříkáním používejte ochrannou masku s filtrem proti organickým parám. Při rozsáhlejším potřísněním pokožky omýt postižená místa vodou a mýdlem, při zasažení očí vypláchnout proudem čisté vody, ve vážnějších případech vyhledat lékařské ošetření.

Likvidace odpadů: Prázdné kovové obaly odevzdat do sběru, kód odpadu: 150104. Plastové obaly likvidujte jako ostatní odpad, kód odpadu: 150102. Zbytky barev a znečištěné obaly likvidujte jako nebezpečný odpad, kód odpadu: 080111.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Sokolovská 361/2
743 01 Bílovec
Česko (CZ)
tel: (+420) 556 412 038
(+420) 556 410 795
fax: (+420) 556 410 263

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.denascolor.cz

AKTUALIZACE: David Mužík (Infomorava.cz) org. 56, 07.06.2004 v 14:24 hodin

Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm
www.inzertin.cz je registrovanou ochrannou známkou společnosti Kam na Pardubicku, s.r.o.