[Hlavní strana] [Kalendář akcí] [Kontakt] [Pro registrované]

Návrat na hlavní stranu

DENCOAT - disperzní akrylátová fasádní barva [ Výrobek nebo zboží k prodeji ]

DENCOAT - disperzní akrylátová fasádní barva
DENCOAT - disperzní akrylátová fasádní barva -

DENCOAT
je jednosložková vodou ředitelná barva formulovaná na bázi akrylátové disperze, obsahující stálobarevné pigmenty, jemná plniva, biocidní prostředky, koalescenty, modifikátory reologie a další přísady, upravující její vlastnosti. Jako ředidlo obsahuje vodu a malé množství rozpouštědel na bázi glykoléterů, neobsahuje žádná aromatická rozpouštědla ani lakbenzin.

Použití: Stálobarevné povrchové úpravy fasádních povrchů a ochrana před působením povětrnostních vlivů. Vhodným podkladem jsou vápenocementové a cementové omítky, břizolit, beton, azbestocementové a cementotřískové podklady, sklocementové konstrukce a další stavební materiály. Barvu je možno použít i pro náročnější nátěry v interiérech, tam kde se požaduje zvýšená přídržnost, otěruvzdornost a odolnost proti působení vody.

Vlastnosti: Hustota: 1,4 - 1,5 kg/l Hmotnostní sušina: 60 - 66 %
pH: 8 - 10 Součinitel difuzního odporu m : 6 500
Barva má velmi dobrou kryvost, vysokou životnost při zachování barevného odstínu a vysokou přídržnost k silikátovým podkladům.

Příprava podkladu: Podklady musí být pevné, soudržné, suché, zbavené mechanických i mastných nečistot a starých nátěrů nesoudržných s podkladem. Silně znečistěné podklady doporučujeme omýt tlakovou vodou. Savé podklady se napustí základním nátěrem PRIMER V. Nové omítky se nesmí před aplikací upravovat vápennými nátěry.

Pracovní postup: Barva se nanáší štětcem, válečkem nebo stříkáním ve dvou vrstvách s minimálním odstupem mezi nátěry 8 hodin. Barva je připravena k přímému použití bez ředění, v případě potřeby je ji možno přiředit vodou v množství do 5 % hmotnostních. Teplota vzduchu a podkladu při nanášení a schnutí nátěru nesmí poklesnout pod + 5 °C.

Barevné odstíny: Dle vzorkovnice výrobce nebo ve vybraných odstínech RAL, EUROTREND, NCS nebo v odstínech dle dohody.

Vydatnost: 0,3 - 0,5 kg/m2 na hladké omítky, 0,8 - 1,0 kg/m2 na hrubé škrabané omítky.

Balení a skladování: Obaly o hmotnosti 1,5 - 45 kg. Výrobek se skladuje v původních obalech při teplotách +5 až + 25 °C, skladovatelnost min. 12 měsíců od data výroby. Barva nesmí zmrznout.

Bezpečnost a hygiena: DENCOAT není škodlivý ve smyslu platných předpisů. Při práci používejte ochranné pomůcky a dodržujte zásady osobní hygieny. Při aplikaci stříkáním chraňte dýchací orgány, v uzavřených prostorách zajistěte větrání pracoviště. Při zasažení očí vypláchněte důkladně velkým množstvím čisté vody a vyhledejte lékařské ošetření.

Likvidace odpadů: Prázdné kovové obaly odevzdat do sběru, kód odpadu: 150104. Plastové obaly likvidujte jako ostatní odpad, kód odpadu: 150102. Zbytky barev a znečištěné obaly likvidujte jako nebezpečný odpad, kód odpadu: 080111.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Sokolovská 361/2
743 01 Bílovec
Česko (CZ)
tel: (+420) 556 412 038
(+420) 556 410 795
fax: (+420) 556 410 263
DENAS COLOR, a.s. - 04

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.denascolor.cz

AKTUALIZACE: David Mužík (Infomorava.cz) org. 56, 08.06.2004 v 09:12 hodin

Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm
www.inzertin.cz je registrovanou ochrannou známkou společnosti Kam na Pardubicku, s.r.o.