[Hlavní strana] [Kalendář akcí] [Kontakt] [Pro registrované]

Návrat na hlavní stranu

FLEXIDEN 35 - nátěr pro ochranu železobetonových konstrukcí [ Výrobek nebo zboží k prodeji ]

FLEXIDEN 35 - nátěr pro ochranu železobetonových konstrukcí
FLEXIDEN 35 - pružná akrylátová nátěrová hmota pro ochranu železobetonových konstrukcí -

FLEXIDEN 35
je jednosložková, vodou ředitelná barva, formulovaná na bázi akrylátové disperze, obsahující stálobarevné anorganické a organické pigmenty, jemná plniva, biocidní prostředky, koalescenty, záhustky a další přísady, upravující její vlastnosti.

Použití: Ochranné a dekorační nátěry železobetonových konstrukcí, např. mosty, sila, chladící věže, nadzemní betonové nádrže, komíny, sloupy, stožáry, ochranné zdi, dále k nátěrům fasádních, vláknocementových, cementotřískových nebo sklocementových dílců a všude tam, kde se vyskytují trhlinky nebo se jejich vznik předpokládá. Nátěr aplikovaný v dostatečné tloušťce překryje vzniklé trhlinky v podkladu a vytváří účinnou bariéru proti průniku CO2, SO2, a chloridových solí do podkladu, a tím chrání podklad a ocelovou výztuž v betonu proti korozi.

Vlastnosti: Hustota: 1,3 - 1,4 kg/l Hmotnostní sušina: 58 - 60 %
pH 8 - 10 Součinitel difuzního odporu m 3 400
Barva má vynikající adhezi k silikátovým podkladům za sucha i za mokra, odolnost proti působení UV záření a povětrnostních vlivů. Použité pojivo má schopnost povrchově síťovat působením UV záření, což zajišťuje nešpinivost nátěru a jeho barevnou stálost. Nátěr je velmi pružný i při teplotách pod bodem mrazu. Ve srovnání s barvou FLEXIDEN 45 má FLEXIDEN 35 větší elasticitu.

Příprava podkladu: Podklady musí být pevné, soudržné, suché, zbavené mechanických i mastných nečistot a starých nátěrů nesoudržných s podkladem. Silně znečistěné podklady doporučujeme omýt tlakovou vodou. Podklady se napustí základním nátěrem PRIMER B. Větší trhliny a nerovnosti v podkladu se vyplní polymercementovou maltou, menší trhliny se vyplní pružným akrylátovým tmelem (např. OSTAFLEX).

Pracovní postup: Barva se nanáší štětcem, válečkem nebo stříkáním ve dvou až třech vrstvách s minimálním odstupem mezi nátěry 12 hodin. Barva se dodává ve velmi husté konzistenci, která umožňuje aplikaci ve velkých tloušťkách a před nanášením se neředí. Teplota vzduchu a podkladu při nanášení a schnutí nátěru nesmí poklesnout pod + 5 °C.

Vydatnost: Pro překrytí trhlin je nutná dostatečná tloušťka nátěru. Doporučená spotřeba 0,7-1 kg/m2. Při tloušťce suché vrstvy 0,35 - 0,40 mm, což odpovídá spotřebě materiálů cca 1 kg/m2, je nátěr schopen dlouhodobě překrýt trhliny v podkladu nad 1 mm.

Barevné odstíny: Dle vzorkovnice výrobce a vybrané odstíny EUROTREND, NCS, RAL nebo v odstínech dle dohody.

Balení a skladování: Plastové obaly o hmotnosti 1,5 - 200 kg. Výrobek se skladuje v původních obalech při teplotách +5 až + 25 °C, skladovatelnost min. 12 měsíců od data výroby. Barva nesmí zmrznout.

Bezpečnost a hygiena: FLEXIDEN 35 není škodlivý ve smyslu platných předpisů. Při práci používejte ochranné pomůcky a dodržujte zásady osobní hygieny. Při aplikaci stříkáním chraňte oči a dýchací orgány. Při zasažení očí vypláchněte důkladně velkým množstvím čisté vody a vyhledejte lékařské ošetření.

Likvidace odpadů: Prázdné kovové obaly odevzdejte do sběru, kód odpadu: 150104. Plastové obaly likvidujte jako ostatní odpad, kód odpadu: 150102. Zbytky barev a znečištěné obaly likvidujte jako nebezpečný odpad, kód odpadu: 080111.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Sokolovská 361/2
743 01 Bílovec
Česko (CZ)
tel: (+420) 556 412 038
(+420) 556 410 795
fax: (+420) 556 410 263
DENAS COLOR, a.s. - 37

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.denascolor.cz

AKTUALIZACE: David Mužík (Infomorava.cz) org. 56, 08.06.2004 v 11:59 hodin

Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm
www.inzertin.cz je registrovanou ochrannou známkou společnosti Kam na Pardubicku, s.r.o.